Şerieta Rovi

(Zeman é beré mezın é me dı gotın.Ne bıhistaraji ezé béjım)

 

           Roje ki agır bı dehlé dıkeve.Dehlé da çıqas dar heye bı ber vi agıré da dışewıte.Wi demé da xortek lı ber dehléda révi buye.Mehr ek ji dı naw wi agıré da dışewıte.Mehr,dıbine ku xort bi ber dehléra dıçe.Gazi dı ke

------Hewaar! Hewaaaaaaaaaar..! Xorté delal hewar. Mın xelas ke...

         Xort, mehter dibine u dibe.

------Ma eze te çava xelaskım?

         Dareki dıréj ji,dı desté xort ta buye.Mehr dıbéje

------Ewi daré dest é xwe dıréj é nav agır bıke.Ezé xwe lé bı alinim.Bı vi revşé xelazbım.

         Xort,daré desté xwe dıréjé nav agır dıke.Mehr xwe lé dı aline u xelas dıbe.Daviya xelasbuné xwe  hustuyé xor dı aline.Ali kiva ji, dışıdine.Xort dıke gazi

------Tu çı dı ki !?

         Mehr,

------Ezé te bı xeniqinım.

        Xort, heri mehtere

------Tu çı dı ki? Ma mın,te jı mırın é xelas kır.Hemberé qenci ya mın eve?

        Mehr:

------Ez ev i, wiya nızanım.Ez dıjmın ım.Bé guman ezé te bı xenıqinım.

        Xort dıbé je.

------Were em é bı çın şeriete.Ev kırına te ne karé hıquqé ye.

       Mehr dı bé başe. Dıçın lı bal rovi şeriete.Rovi revşa wana temaşe dıke u dı béje ... "Eze şera we bı kım. Lé şeriet bı siyari nabe." Dı béje mehr "Peya be." Mehr xwe hustuyé xort ber dı de u kéleka xort vedıleze. Rovi  dızvıre u xort ra dıbé je

------Xorto..!

       Xort dı béje

------Ha.?

------Ew çı ye dı desté te da?

------Dare.

------Ew çı ye lı ber te?

------Mehre

       Rovı lı xort hérs dıbe u dı béje

------Kero...! de lé xe. Ne neyare?