Zevaca Dina

Lı gundeki Panosé xorteki sef hebuye. Jı ber sefiya wi,eskeri ji, pe nedabune kırıné. Emré wi dıgıhije 30 yi, bavé xort radıbe kuré xwe bızewcine. Rojeki kuré xwe u jına xwe dı de kéleka xwe dıçın u qizeke bıxwazın. Beriya xwestına  bav,bı kuré xwe tembi dıke. Dıbé

---- Nebi nebi tu wé deré devé xwe veki u pırseki béji. Deve xwe veneki! Ku jı te tıştek pırsin beje belé, an nexér. Zéde xebernede.

       Kur dıbe başe. Dıçın wé malé. Pışté sılav u keremkırıné rutınén. Bav test bı xwastıné dıke.

 ----BI emré Xwedé u qewlé Péxember. Em dıxvazın ku tu qiza xwe bıdi kuré me.

      Bave keçıké revşa xort baş nabine u dızvıre jı xort ra dıbéje

---- Ma tu çı karé dı ki?

      Bave xort nahéle ku xort xeberde

----Xwedé jı te razibe, Tu nızani ku şıvane?

----Ez dızanım ku şıvane. Lé çıma qet xeber nade?

----Jı hurmeta xwe ye. Ber mezına xeber nade.

………..

      Pıs pırsé vedıke u sohbet a wan dıréj dıbe. Béhna xort teng dıbe. Wi demé ji naveroka sohbeté, pez u şıvani buye. Bı ber tengiya nexeberdané, xort dı peke nav sohbeté u dıbé

----Rojeki ez ber péz bum. Gur ek kete nav péz.(bave xe nişan dıde) çava bavé mın péz be. (dayika xwe nişan dıde) diya mın keré mebe.( Xezuré xwe dınére) Tu ji kuçıké me bi. Gur ket nava pez.Deh pez xenıqand. Kuçık jı cihe xwe ra nebu. Çava ewtıni bı bave teyé rıhmeti hat.Jı kuçıké me ji vısa